ಇತಿಹಾಸ History

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 6000 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ...

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 6000 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ ಜಾಗ ಇಂದು ಕೇವಲ300/ಕುಟುಂಬ ಇದೆ

ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಓಬಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಕಥೆ.

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಓಬಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.