ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಒಬಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯ ಜಾತ ಜನಜಾಗ್ರತಿ ಜಾತ

ವಿಶ್ವ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಯುವಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಶಿರ ಘಟಕ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಒಬಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯ ಜಾತ ಜನಜಾಗ್ರತಿ ಜಾತ