ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 6000 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ ಜಾಗ ಇಂದು ಕೇವಲ300/ಕುಟುಂಬ ಇದೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 6000 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ ಜಾಗ ಇಂದು ಕೇವಲ300/ಕುಟುಂಬ ಇದೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 6000 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ ಜಾಗ ಇಂದು ಕೇವಲ300/ಕುಟುಂಬ ಇದೆ