ಮಾನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಕೇಂದ್ರ OBC ಮೀಸಲಾತಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

ಮಾನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಕೇಂದ್ರ OBC ಮೀಸಲಾತಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೋಕಿನ ಮಾನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಕೇಂದ್ರ OBC ಮೀಸಲಾತಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ದಿನಾಂಕ 30-10-2022 ನೇ ಭಾನುವಾರ